4. Інформаційні ресурси ІВС “ОСВІТА”
 

     Інформаційними ресурсами в межах цього Положення є первинні і вторинні дані, що відповідно складають первинні та вторинні інформаційні ресурси, а також процедури обробки цих даних. У склад первинних інформаційних ресурсів включаються дані щодо випускників, студентів або учнів, а також первинні дані щодо обліку навчальних закладів. Обробку первинних інформаційних ресурсів та створення вторинних інформаційних ресурсів у рамках ІВС “ОСВІТА” здійснює Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру Національної академії наук України на основі використання загальнодержавних класифікаторів та довідників.

     Первинні та вторинні інформаційні ресурси ІВС “ОСВІТА” за своїм функціональним призначенням мають бути узгоджені з відповідним документообігом Міністерства освіти і науки України.
 

5. Засоби автоматизації ІВС “ОСВІТА”
 

     5.1. Автоматизована система (надалі – засоби автоматизації) використовуються для забезпечення виконання функцій відповідно до вимог та умов її експлуатації у Міністерстві освіти і науки України. Вимоги щодо складу засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА” визначаються Технічним завданням, що затверджується Міністерством освіти і науки України.
 

     5.2. Прийняті до експлуатації засоби автоматизації, їх склад та характеристики визначаються паспортом системи, який затверджується Міністерством освіти і науки України і входить до складу документації системи.
 

     5.3. Склад засобів ІВС “ОСВІТА” може зазнавати змін, які спричиняються вимогами щодо вдосконалення роботи системи та встановлення додаткових режимів обробки інформації.
 

6. Суб’єкти правових відносин щодо функціонування
ІВС “ОСВІТА”
 

     6.1. До суб’єктів правових відносин щодо функціонування ІВС “ОСВІТА” належать:

     – власники первинних інформаційних ресурсів;

     – власники вторинних інформаційних ресурсів;

     – розпорядник первинних інформаційних ресурсів щодо документів у галузі освіти;

     – користувачі інформаційних ресурсів;

     – власник засобів автоматизації;

     – розпорядник засобів автоматизації;

     – користувачі засобів автоматизації;

     – особи (фізичні чи юридичні), які забезпечують технічне обслуговування та підтримку функціонування засобів автоматизації.
 

     6.2. Власником первинних інформаційних ресурсів щодо документів у галузі освіти є Міністерство освіти і науки України.
 

     6.3. Власником вторинних інформаційних ресурсів є Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру Національної академії наук України.
 

     6.4. Розпорядник первинних інформаційних ресурсів щодо документів у галузі освіти визначається Міністерством освіти і науки України.
 

     6.5. Користувачі інформаційних ресурсів ІВС “ОСВІТА” та їх повноваження визначаються згідно з “Положенням про порядок доступу до бази даних ІВС “ОСВІТА”, що затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.
 

     6.6. Власником засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”, за винятком сервера баз даних Міністерства освіти і науки України, є Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру Національної академії наук України. Власником сервера баз даних Міністерства освіти і науки України є Міністерство освіти і науки України.
 

     6.7. Розпорядником засобів автоматизації може бути юридична особа, яка забезпечує цільове використання засобів автоматизації для обробки інформації відповідно до правил та умов, що визначаються власником засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”.
 

     6.8. Користувачами засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА” є Міністерство освіти і науки України, інші організації та підприємства.
 

     6.9. Для забезпечення виконання потрібних технічних та організаційних умов експлуатації ІВС “ОСВІТА” розпорядники засобів автоматизації можуть укладати угоди з особами, які забезпечують технічне обслуговування та підтримку функціонування автоматизованої системи. Цими особами можуть бути організації системи Міністерства освіти і науки України або юридичні чи фізичні особи, що мають відповідну кваліфікацію та повноваження щодо проведення вказаних робіт.
 

7. Права та обов’язки суб’єктів щодо функціонування
ІВС “ОСВІТА”
 

     7.1. Права та обов’язки суб’єктів щодо функціонування ІВС “ОСВІТА” визначаються відповідно до чинного законодавства та умов експлуатації системи в Міністерстві освіти і науки України.
 

     7.2. Права та обов’язки власників інформаційних ресурсів

     7.2.1. Власники інформаційних ресурсів мають право:

     – вибирати та призначати розпорядників, визначати правила обробки інформації, а також можуть встановлювати додаткові умови щодо інформації обробки ІВС “ОСВІТА”;

     – перевіряти виконання вимог та умов доручення розпорядникам використання інформації ІВС “ОСВІТА”;

     – ініціювати припинення терміну дії доручення розпорядникам використання інформації у разі порушення останніми вимог та умов доручення.

     7.2.2. Власники інформаційних ресурсів зобов’язані:

     – визначати умови та механізми захисту при наданні інформації розпоряднику для її використання в ІВС “ОСВІТА” відповідно до призначення системи;

     – контролювати зміст та стан інформації в ІВС “ОСВІТА” щодо забезпечення її актуальності та достовірності;

     – вирішувати всі правові питання з відповідними державними організаціями;

     – забезпечувати актуальність та достовірність інформаційних ресурсів.
 

     7.3. Права та обов’язки розпорядників інформаційних ресурсів ІВС “ОСВІТА”

     7.3.1. Розпорядники інформаційних ресурсів ІВС ОСВІТА” мають право:

     – за погодженням з власниками інформаційних ресурсів визначати користувачів належної їм інформації ІВС “ОСВІТА”, встановлювати повноваження, укладати угоди з користувачами інформаційних ресурсів ІВС “ОСВІТА” щодо надання інформації та інформаційного обслуговування;

     – за погодженням з власниками інформаційних ресурсів встановлювати регламент обробки інформації в ІВС “ОСВІТА”;

     – вносити пропозиції власникам інформаційних ресурсів щодо вдосконалення методів та процедур обробки даних в ІВС “ОСВІТА”;

     – приймати оперативні рішення щодо використання інформації в ІВС “ОСВІТА” у межах своїх повноважень.

     7.3.2. Розпорядники інформаційних ресурсів ІВС ОСВІТА” зобов’язані:

     – дотримуватись правил та умов, що визначені власниками інформаційних ресурсів, щодо використання інформації ІВС “ОСВІТА”;

     – забезпечувати виконання вимог цілісності та актуальності інформації в ІВС “ОСВІТА”;

     – забезпечувати виконання правил унеможливлення доступу сторонніх осіб до інформації;

     – забезпечувати необхідний рівень якості надання інформаційних послуг користувачам інформаційних ресурсів та засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”.
 

     7.4. Права та обов’язки власників засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”

     7.4.1. Власники засобів автоматизації мають право:

     – вибирати та призначати розпорядників засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”;

     – укладати угоди з розпорядниками або безпосередньо доручати їм право використання засобів автоматизації для забезпечення функціонування ІВС “ОСВІТА”;

     – перевіряти правила та умови використання засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”, які визначені в угодах з розпорядниками засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”;

     – вдосконалювати засоби автоматизації відповідно до пропозицій розпорядників засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”;

     – ініціювати припинення терміну дії угод з розпорядниками засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА” у разі порушення останніми умов експлуатації чи нанесення шкоди майну власників засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”.

     7.4.2. Власники засобів автоматизації зобов’язані:

     – забезпечити захист інформації згідно з вимогами і правилами, що обумовлюються угодами з власниками інформаційних ресурсів або уповноваженими ними особами, а також засобами криптографічного захисту;

     – виконувати умови угод з розпорядниками засобів автоматизації щодо їх використання;

     – передавати розпорядникам в експлуатацію тільки ті засоби автоматизації, що пройшли випробування та мають відповідні акти про приймання.
 

     7.5. Права та обов’язки розпорядників засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”

     7.5.1. Розпорядники засобів автоматизації мають право:

     – вносити пропозиції власникам засобів автоматизації щодо їх розвитку та вдосконалення;

     – здійснювати управління процесами обробки інформації та їх координацію відповідно до своїх повноважень та умов експлуатації засобів автоматизації;

     – укладати угоди з користувачами засобів автоматизації щодо надання відповідних засобів автоматизації та інформаційного обслуговування;

     – з метою вдосконалення обслуговування користувачів інформаційних ресурсів та засобів автоматизації встановлювати необхідний регламент та режими обробки інформації в ІВС “ОСВІТА” згідно з вимогами організаційно-правового забезпечення системи;

     – у межах своїх повноважень приймати оперативні рішення щодо використання засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”.

     7.5.2. Розпорядники засобів автоматизації зобов’язані:

     – надавати користувачам засобів автоматизації та інформаційних ресурсів можливість доступу до інформації, що обробляється в ІВС “ОСВІТА”, згідно з повноваженнями, встановленими власниками та розпорядниками інформаційних ресурсів;

     – регламентувати порядок взаємодії користувачів засобів автоматизації та інформаційних ресурсів з ІВС “ОСВІТА” за погодженням з власниками та розпорядниками інформаційних ресурсів;

     – виконувати умови угоди з власником засобів автоматизації щодо їх використання;

     – забезпечувати підтримку функціонування засобів автоматизації та супроводження засобів криптографічного захисту;

     – вирішувати питання щодо технічного обслуговування та ремонтно-профілактичних робіт для засобів автоматизації;

     – інформувати власників та розпорядників інформаційних ресурсів про технічні можливості захисту інформації в ІВС “ОСВІТА” та типові правила, встановлені для персоналу;

     – сповіщати користувачів інформаційних ресурсів та засобів автоматизації про зміни в організаційно-правовому забезпеченні системи.
 

     7.6. Права та обов’язки користувачів інформаційних ресурсів ІВС “ОСВІТА”

     7.6.1. Користувачі інформаційних ресурсів ІВС “ОСВІТА” мають право:

     – надавати та отримувати інформацію з системи відповідно до повноважень;

     – укладати з розпорядниками інформаційних ресурсів угоди щодо інформаційного обслуговування.

     7.6.2. Користувачі інформаційних ресурсів ІВС “ОСВІТА” зобов’язані:

     – використовувати інформаційні ресурси системи відповідно до чинного законодавства та умов угод щодо інформаційного обслуговування;

     – не використовувати отриману з ІВС “ОСВІТА” інформацію з метою завдання шкоди громадянам та організаціям;

     – виконувати правила та умови унеможливлення доступу сторонніх осіб до інформації.
 

     7.7. Права та обов’язки користувачів засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА”

     7.7.1. Користувачі засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА” мають право:

     – укладати з розпорядниками засобів автоматизації угоди щодо надання і супроводження засобів автоматизації та створення інформаційних ресурсів;

     – використовувати засоби автоматизації, які є загальнодоступними засобами вільного використання;

     – звертатись до розпорядників засобів автоматизації у випадках некоректного функціонування засобів або невідповідності інформації умовам достовірності та актуальності.

     7.7.2. Користувачі засобів автоматизації ІВС “ОСВІТА” зобов’язані:

     – використовувати засоби автоматизації системи відповідно до чинного законодавства та умов угод щодо надання і супроводження засобів автоматизації;

     – не використовувати отриману з ІВС “ОСВІТА” інформацію з метою завдання шкоди громадянам та організаціям;

     – виконувати правила оброблення, умови використання інформації ІВС “ОСВІТА” та розмежування доступу до цієї інформації, визначених власниками або розпорядниками інформаційних ресурсів.
 

     7.8. Права та обов’язки інших суб’єктів, що беруть участь в експлуатації, супроводі, технічному обслуговуванні визначаються відповідними угодами, які укладаються з розпорядником інформаційних ресурсів або розпорядником засобів автоматизації.
 
Заступник міністра
освіти і науки України А.Г.Богомолов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
10.12.2003 N 811
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 13.08.2007 N 737
( z1129-07 )
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2004 р.
за N 201/8800 
Posted in Legislation, Orders MES

Headlines