МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.12.2004 N 939 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2004 р.
за N 1669/10268 

Про затвердження Положення про Вузли
державної інформаційно-виробничої системи
для інформаційного та документарного
забезпечення фізичних і юридичних
осіб даними з питань освіти
(ІВС “ОСВІТА”) 

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 12.11.97 N 1260 ( 1260-97-п ) “Про документи про освіту та вчені звання” (із змінами) та від 05.07.2004 N 841 ( 841-2004-п ) “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”, наказу Міністерства освіти і науки України від 24.02.2003 N 99 та враховуючи позитивне рішення міжвідомчої комісії щодо приймальних випробувань інформаційно-виробничої системи інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти, Н А К А З У Ю

     1. Затвердити Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (далі – ІВС “ОСВІТА”). 

     2. Визначити державне підприємство “Державний центр прикладних інформаційних технологій” уповноваженим органом Міністерства освіти і науки з упровадження та розвитку ІВС “ОСВІТА”, а також із забезпечення здійснення заходів щодо функціонування інфраструктури для збирання, оброблення та захисту даних з питань освіти з метою створення повного циклу виготовлення документів про освіту, присвоєння вчених звань та наукових ступенів, студентських (учнівських) квитків на інформаційно-виробничій базі ІВС “ОСВІТА” (далі – Уповноважений орган).

{ Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     3.Державному підприємству “Державний центр прикладних інформаційних технологій” (Л.М.Міцай) забезпечити: 

     3.1.Функціонування ІВС “ОСВІТА” відповідно до чинного Положення. 

     3.2.Організацію замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка згідно з чинним Порядком. 

     4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника міністра А.Г.Богомолова.
 
 Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
15.12.2004 N 939
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2004 р.
за N 1669/10268 

ПОЛОЖЕННЯ
про Вузли державної інформаційно-виробничої
системи для інформаційного та документарного
забезпечення фізичних і юридичних
осіб даними з питань освіти
(ІВС “ОСВІТА”)

1. Загальні положення 

     1.1. Це Положення визначає організаційно-правові основи функціонування вузлів державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (далі – Вузол). 

     1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України “Про інформацію” ( 2657-12 ), “Про захист інформації в автоматизованих системах” ( 80/94-ВР), “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ( 1775-14 ), “Про електронні документи та електронний документообіг” ( 851-15 ), “Про електронний цифровий підпис” ( 852-15 ), постанов Кабінету Міністрів України від 12.11.97 N 1260 ( 1260-97-п ) “Про документи про освіту та вчені звання” (із змінами), від 05.07.2004 N 841 ( 841-2004-п ) “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”, а також наказів Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 N 810 ( z1243-03 ) “Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2003 за N 1243/8564 (із змінами), та від 10.12.2003 N 811 ( z0201-04 ) “Про затвердження Положення про ІВС “ОСВІТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за N 201/8800. 

     1.3. Відповідно до Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”) (далі – Положення про ІВС “ОСВІТА”) – Вузлами ІВС “ОСВІТА” є навчальні заклади України незалежно від їх форми власності та підпорядкування, відділи освіти та науки райдержадміністрацій, управлінь освіти обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, підрозділи Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, а також інформаційно-технічний адміністратор ІВС “ОСВІТА”. Крім того, Вузлом ІВС “ОСВІТА” також може бути визначена інша юридична особа.

{ Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     1.4. ІВС “ОСВІТА” має ієрархічну функціональну структуру. На кожному рівні функціональної ієрархії знаходяться вузли ІВС “ОСВІТА”, кожен з яких підпорядковується вузлу вищого рівня. На найвищому рівні цієї структури знаходиться Центральний вузол, яким є вузол інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА”. Інформаційно-технічний адміністратор ІВС “ОСВІТА” – це визначена відповідно до законодавства України юридична особа, яка забезпечує створення спеціалізованого програмного забезпечення, технічне ведення ІВС “ОСВІТА” та структурну систематизацію інформації, з якою Міністерство освіти і науки або уповноважений ним орган (далі – Уповноважений орган) укладає договір про виконання функцій інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА”.

     Для забезпечення конфіденційності, стабільності та достовірності інформації, яка подається, інформаційно-технічний адміністратор ІВС “ОСВІТА” може проводити моніторинг діяльності підпорядкованих вузлів виключно в рамках їх функціональних обов’язків, а про виявлені порушення інформувати Уповноважений орган у письмовому вигляді.

{ Пункт 1.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     1.5. Залежно від свого функціонального призначення вузли можуть мати такі рівні:

     – Центральний вузол;

     – Інформаційно-виробничий вузол;

     – Інформаційний вузол;

     – Вузол збору даних.

     Тут і надалі за текстом мається на увазі суто функціональна взаємодія вузла нижчого рівня з вузлом вищого рівня, яка обумовлює таку побудову взаємовідносин між учасниками ІВС “ОСВІТА”, де передбачається залежність набору технічних функцій від рівня учасника в системі.

{ Пункт 1.5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     1.6. Створення інформаційно-виробничого вузла ІВС “ОСВІТА” здійснюється на основі письмової заяви суб’єкта господарювання, яка може подаватися як в управління освіти і науки обласної державної адміністрації, так і безпосередньо до Міністерства освіти і науки та оформлюється наказом Міністерства освіти і науки.

{ Пункт 1.6 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

2. Призначення та завдання Вузлів
ІВС “ОСВІТА” 

     2.1. Головне призначення Вузлів залежить від їх статусу та полягає у зборі, аналізі, передачі інформації стосовно освітянської діяльності навчальних закладів, даних про випускників, студентів та учнів навчальних закладів, наданні довідок та аналітичної інформації державним органам та підприємствам, виготовленні, видачі та обліку студентських, учнівських квитків та документів про освіту державного зразка (далі – документ). Створення баз даних Вузлів проводиться відповідно до статті 32 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України “Про інформацію” ( 2657-12 ). 

     2.2. Головне призначення Центрального вузла полягає у зборі, аналізі, передачі інформації стосовно освітянської діяльності навчальних закладів, даних про їх студентів, учнів та випускників, адмініструванні процесу ведення та наповнення централізованого банку даних Міністерства освіти і науки, виготовленні документів про освіту державного зразка, що виконується на замовлення та під контролем Уповноваженого органу.

     Основними завданнями Центрального вузла є:

     – збір, збереження та оновлення даних щодо документів та їх власників;

     – створення та супроводження єдиної бази даних випускників, учнів та студентів навчальних закладів України;

     – збір, збереження та оновлення даних щодо навчальних закладів України, ведення єдиного робочого реєстру вищих, професійно-технічних та загальних середніх навчальних закладів;

     – приймання замовлень на виготовлення документів про освіту від Уповноваженого органу та контроль за їх відповідністю сертифікатам про акредитацію та ліцензіям Міністерства освіти і науки та управлінь освіти і науки обласних держадміністрацій;

     – обробка інформації, що надходить від вузлів нижчих рівнів, занесення та оновлення даних щодо випускників, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки;

     – виготовлення пластикових карток документів про освіту і видача їх Уповноваженому органу відповідно до замовлень та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 10 грудня 2003 року N 811 ( z0201-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 16 лютого 2004 року за N 201/8800 (далі – Порядок);

     – супроводження централізованого банку даних Міністерства освіти і науки щодо документів у галузі освіти, їх власників (студентів, учнів та випускників навчальних закладів);

     – надання Уповноваженому органу оперативних довідок щодо окремих документів про освіту;

     – автоматизація збору та збереження інформації, що стосується документів у галузі освіти;

     – підвищення рівня захисту від підробок документів у галузі освіти;

     – забезпечення цілісності, достовірності та актуалізації інформації щодо виготовлених документів у галузі освіти;

     – ідентифікація виготовлених у рамках ІВС “ОСВІТА” документів про освіту державного зразка згідно з чинним законодавством;

     – проведення на замовлення Уповноваженого органу аналітичних досліджень та надання аналітичної інформації Міністерству освіти і науки, державним органам та підприємствам;

     – забезпечення автентичності інформації в базі даних за допомогою електронних підписів;

     – забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог чинного законодавства.

{ Пункт 2.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     2.3. Головне призначення Вузла збору даних полягає в зборі, обробці, систематизації інформації та передачі інформації на Вузол, якому даний Вузол підпорядкований.

     Основними завданнями Вузла збору даних є:

     – збір даних щодо документів та їх власників;

     – забезпечення автентичності інформації в базі даних за допомогою електронних підписів; 

{ Абзац п’ятий пункту 2.3 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     – приймання вторинної інформації від Вузлів вищих рівнів;

     – забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог чинного законодавства. 

     2.4. Головне призначення Інформаційного вузла полягає в зборі, обробці, систематизації інформації, що надходить з підпорядкованих йому Вузлів нижчих рівнів, передачі інформації на Вузол вищого рівня, якому даний Вузол підпорядкований, аналізі отриманої інформації та формуванні звітів для державних органів.

     Основними завданнями Інформаційного вузла є:

     – збір, збереження та оновлення даних щодо учнівських, студентських квитків, документів про освіту державного зразка та їх власників;

     – забезпечення автентичності інформації в базі даних за допомогою електронних підписів;

     – приймання замовлень на виготовлення документів від навчальних закладів та підпорядкованих Вузлів, їх контроль на відповідність сертифікатам про акредитацію та ліцензіям Міністерства освіти і науки України та управлінь освіти і науки обласних держадміністрацій;

     – передача замовлень в електронному вигляді до Вузла вищого рівня, якому даний Вузол підпорядкований, для подальшого занесення та оновлення інформації про документи та їх власників у централізованому банку даних Міністерства освіти і науки України та присвоєння номерів документів;

     – передача обробленої інформації в електронному вигляді до підпорядкованих Вузлів нижчих рівнів;

     – приймання інформації від Вузла вищого рівня, якому даний Вузол підпорядкований;

     – передача інформації до підпорядкованих Вузлів нижчих рівнів;

     – надання оперативних довідок щодо окремих документів про освіту та статистичної інформації у відповідності до Закону України “Про інформацію” (2657-12 );

     – забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог чинного законодавства. 

     2.5. Головне призначення Інформаційно-виробничого вузла полягає в зборі, обробці, систематизації інформації, що надходить з підпорядкованих йому Вузлів нижчих рівнів, передачі інформації на вищий Вузол, виготовлення пластикових карток студентських та учнівських квитків на основі інформації, що надходить з виробничих баз Центрального вузла, аналіз отриманої інформації та формування звітів для державних органів. Інформаційно-виробничий вузол може бути підпорядкований тільки Центральному вузлу.

     Основними завданнями Інформаційно-виробничого вузла є:

     – збір, збереження та оновлення даних щодо учнівських, студентських квитків, документів про освіту державного зразка та їх власників (студентів, учнів та випускників навчальних закладів);

     – забезпечення автентичності інформації в базі даних за допомогою електронних підписів;

     – участь у тендерних процедурах та укладання угод з навчальними закладами на виготовлення пластикових карток учнівських та студентських квитків у відповідності до чинного законодавства”, а в абзаці п’ятому частини 2 виключити слово “області”; { Абзац четвертий частини 2 пункту 2.5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     – приймання замовлень на виготовлення документів від навчальних закладів області та контроль за їх відповідністю сертифікатам про акредитацію та ліцензіям Міністерства освіти і науки України й управлінь освіти і науки обласних держадміністрацій;

     – передача замовлень в електронному вигляді до Центрального вузла для подальшого занесення та оновлення інформації про документи та їх власників у централізованому банку даних Міністерства освіти і науки України та присвоєння номерів документів;

     – виготовлення пластикових карток учнівських та студентських квитків і видача їх навчальним закладам відповідно до замовлень;

     – приймання інформації від Центрального вузла;

     – передача інформації до підпорядкованих Вузлів нижчих рівнів;

     – надання оперативних довідок щодо окремих документів про освіту та статистичної інформації у відповідності до Закону України “Про інформацію” (2657-12 );

     – забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог чинного законодавства. 

     2.6. Права та обов’язки Вузлів визначаються їх статутами або положеннями як юридичних осіб.
 

3. Реєстрація Вузлів ІВС “ОСВІТА”
 

     3.1. Для провадження діяльності відповідно до свого призначення та для передавання/приймання інформації в електронному вигляді, з метою забезпечення конфіденційності, стабільності та достовірності інформації, яка подається, вузол ІВС “ОСВІТА” повинен бути зареєстрований у інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА”, який повинен видати електронні ключі та сертифікати електронних ключів.

{ Пункт 3.1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

{ Пункт 3.2 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     3.2. Для виготовлення пластикових карток учнівських та студентських квитків Вузли повинні мати статус Інформаційно-виробничого вузла, який може набути Вузол з іншим статусом на основі висновків експертизи спеціалізованої лабораторії НДІ ПІТ щодо відповідності продукції Інформаційно-виробничого вузла стандарту та технічним умовам. 

     3.3. Для виготовлення пластикових карток учнівських та студентських квитків вузли повинні мати статус інформаційно-виробничого вузла, якого може набути вузол з іншим статусом (вузол збору даних, інформаційний вузол), якщо він відповідає наступним вимогам:

     – наявність достатнього інформаційного та технічного оснащення;

     – працівники цього вузла, що безпосередньо обслуговують інформаційні процеси, повинні мати не менше ніж дворічний досвід роботи в сфері інформаційного та документарного забезпечення осіб даними з питань освіти;

     – наявність позитивного висновку Уповноваженого органу щодо відповідності продукції інформаційно-виробничого вузла встановленим технічним вимогам.

{ Пункт 3.3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

{ Пункт 3.5 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     3.4. Організатором проведення оцінки та надання висновку щодо відповідності продукції інформаційно-виробничого вузла встановленим технічним вимогам є Уповноважений орган.

{ Пункт 3.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

4. Інформаційні ресурси та засоби
автоматизації Вузлів ІВС “ОСВІТА”
 

4.1. Вузли ІВС “ОСВІТА” є користувачами інформаційних ресурсів ІВС “ОСВІТА”. 

     4.2. Принципи функціонування, структура та взаємозв’язки інформаційних ресурсів вузлів ІВС “ОСВІТА” визначаються особливостями функціонування існуючої системи управління та обробки даних щодо документів у галузі освіти, учнівських та студентських квитків.

{ Підпункт 4.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     4.3. Засоби автоматизації, уключаючи технічні засоби, що використовуються для забезпечення виконання функцій вузлів ІВС “ОСВІТА”, відповідно до їх статусу є невід’ємною складовою ІВС “ОСВІТА”. Для виконання вимог та умов експлуатації, спрощення підтримки роботоспроможності системи вузли ІВС “ОСВІТА” повинні мати уніфіковане програмне забезпечення.

{ Підпункт 4.3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     4.4. Інформаційно-виробничий вузол повинен мати відповідний апаратно-технічний комплекс для створення пластикових карток студентських та учнівських квитків.

{ Підпункт 4.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 738 ( z1094-07 ) від 13.08.2007 }

     4.5. Прийняті до експлуатації засоби автоматизації, їх склад та характеристики підтверджуються сертифікатом відповідності. Склад засобів може зазнавати змін, які спричиняються вимогами щодо вдосконалення роботи системи та встановлення додаткових режимів обробки інформації.
 
 Заступник Міністра освіти і науки України А.Г.Богомолов
Posted in Legislation, Orders MES

Headlines