МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.08.2007 N 738

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2007 р.
за N 1094/14361

Про внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 15.12.2004 N 939
“Про затвердження Положення про Вузли
державної інформаційно-виробничої системи
для інформаційного та документарного
забезпечення фізичних і юридичних осіб
даними з питань освіти (ІВС “ОСВІТА”)”
 

     Відповідно до Закону України “Про освіту” ( 1060-12 ), Положення “Про Міністерство освіти і науки України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 року N 1757 ( 1757-2006-п ), та з метою приведення у відповідність до Закону України “Про захист економічної конкуренції” ( 2210-14 ) організаційно-правових основ функціонування вузлів державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти Н А К А З У Ю

     1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки від 15 грудня 2004 року N 939 ( z1669-04 ) “Про затвердження Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (ІВС “ОСВІТА”)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 29 грудня 2004 року за N 1669/10268 (далі – наказ), такі зміни:

     1.1. Пункт 2 наказу ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: “Визначити державне підприємство “Державний центр прикладних інформаційних технологій” уповноваженим органом Міністерства освіти і науки з упровадження та розвитку ІВС “ОСВІТА”, а також із забезпечення здійснення заходів щодо функціонування інфраструктури для збирання, оброблення та захисту даних з питань освіти з метою створення повного циклу виготовлення документів про освіту, присвоєння вчених звань та наукових ступенів, студентських (учнівських) квитків на інформаційно-виробничій базі ІВС “ОСВІТА” (далі – Уповноважений орган).

     2. Унести такі зміни до Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (ІВС “ОСВІТА”), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 15 грудня 2004 року N 939 ( z1669-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 29 грудня 2004 року за N 1669/10268(далі – Положення):

     2.1. У пункті 1.3 Положення ( z1669-04 ) слова “Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій (далі – НДІ ПІТ)” замінити словами “а також інформаційно-технічний адміністратор ІВС “ОСВІТА”.

     2.2. Пункт 1.4 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: “1.4. ІВС “ОСВІТА” має ієрархічну функціональну структуру. На кожному рівні функціональної ієрархії знаходяться вузли ІВС “ОСВІТА”, кожен з яких підпорядковується вузлу вищого рівня. На найвищому рівні цієї структури знаходиться Центральний вузол, яким є вузол інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА”. Інформаційно-технічний адміністратор ІВС “ОСВІТА” – це визначена відповідно до законодавства України юридична особа, яка забезпечує створення спеціалізованого програмного забезпечення, технічне ведення ІВС “ОСВІТА” та структурну систематизацію інформації, з якою Міністерство освіти і науки або уповноважений ним орган (далі – Уповноважений орган) укладає договір про виконання функцій інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА”.

     Для забезпечення конфіденційності, стабільності та достовірності інформації, яка подається, інформаційно-технічний адміністратор ІВС “ОСВІТА” може проводити моніторинг діяльності підпорядкованих вузлів виключно в рамках їх функціональних обов’язків, а про виявлені порушення інформувати Уповноважений орган у письмовому вигляді”.

     2.3. Пункт 1.5 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції:

     “1.5. Залежно від свого функціонального призначення вузли можуть мати такі рівні:

     – Центральний вузол;

     – Інформаційно-виробничий вузол;

     – Інформаційний вузол;

     – Вузол збору даних.

     Тут і надалі за текстом мається на увазі суто функціональна взаємодія вузла нижчого рівня з вузлом вищого рівня, яка обумовлює таку побудову взаємовідносин між учасниками ІВС “ОСВІТА”, де передбачається залежність набору технічних функцій від рівня учасника в системі”.

     2.4. Пункт 1.6 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції:

     “1.6. Створення інформаційно-виробничого вузла ІВС “ОСВІТА” здійснюється на основі письмової заяви суб’єкта господарювання, яка може подаватися як в управління освіти і науки обласної державної адміністрації, так і безпосередньо до Міністерства освіти і науки та оформлюється наказом Міністерства освіти і науки”.

     2.5. Пункт 2.2 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції:

     “2.2. Головне призначення Центрального вузла полягає у зборі, аналізі, передачі інформації стосовно освітянської діяльності навчальних закладів, даних про їх студентів, учнів та випускників, адмініструванні процесу ведення та наповнення централізованого банку даних Міністерства освіти і науки, виготовленні документів про освіту державного зразка, що виконується на замовлення та під контролем Уповноваженого органу.

     Основними завданнями Центрального вузла є:

     – збір, збереження та оновлення даних щодо документів та їх власників;

     – створення та супроводження єдиної бази даних випускників, учнів та студентів навчальних закладів України;

     – збір, збереження та оновлення даних щодо навчальних закладів України, ведення єдиного робочого реєстру вищих, професійно-технічних та загальних середніх навчальних закладів;

     – приймання замовлень на виготовлення документів про освіту від Уповноваженого органу та контроль за їх відповідністю сертифікатам про акредитацію та ліцензіям Міністерства освіти і науки та управлінь освіти і науки обласних держадміністрацій;

     – обробка інформації, що надходить від вузлів нижчих рівнів, занесення та оновлення даних щодо випускників, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки;

     – виготовлення пластикових карток документів про освіту і видача їх Уповноваженому органу відповідно до замовлень та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 10 грудня 2003 року N 811 ( z0201-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 16 лютого 2004 року за N 201/8800 (далі – Порядок);

     – супроводження централізованого банку даних Міністерства освіти і науки щодо документів у галузі освіти, їх власників (студентів, учнів та випускників навчальних закладів);

     – надання Уповноваженому органу оперативних довідок щодо окремих документів про освіту;

     – автоматизація збору та збереження інформації, що стосується документів у галузі освіти;

     – підвищення рівня захисту від підробок документів у галузі освіти;

     – забезпечення цілісності, достовірності та актуалізації інформації щодо виготовлених документів у галузі освіти;

     – ідентифікація виготовлених у рамках ІВС “ОСВІТА” документів про освіту державного зразка згідно з чинним законодавством;

     – проведення на замовлення Уповноваженого органу аналітичних досліджень та надання аналітичної інформації Міністерству освіти і науки, державним органам та підприємствам;

     – забезпечення автентичності інформації в базі даних за допомогою електронних підписів;

     – забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог чинного законодавства”.

     2.6. У пункті 2.3 Положення ( z1669-04 ) абзац п’ятий вилучити.

     2.7. В пункті 2.5 Положення ( z1669-04 ) абзац четвертий частини 2 викласти в такій редакції:

     “- участь у тендерних процедурах та укладання угод з навчальними закладами на виготовлення пластикових карток учнівських та студентських квитків у відповідності до чинного законодавства”, а в абзаці п’ятому частини 2 виключити слово “області”.

     2.8. Пункт 3.1 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції:

     “3.1.Для провадження діяльності відповідно до свого призначення та для передавання/приймання інформації в електронному вигляді, з метою забезпечення конфіденційності, стабільності та достовірності інформації, яка подається, вузол ІВС “ОСВІТА” повинен бути зареєстрований у інформаційно-технічного адміністратора ІВС “ОСВІТА”, який повинен видати електронні ключі та сертифікати електронних ключів”.

     2.9. Пункти 3.2 та 3.5 Положення ( z1669-04 ) виключити. У зв’язку з цим пункти 3.3, 3.4, 3.6 Положення вважати пунктами 3.2, 3.3, 3.4 відповідно.

     2.10. Пункт 3.3 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: “3.3. Для виготовлення пластикових карток учнівських та студентських квитків вузли повинні мати статус інформаційно-виробничого вузла, якого може набути вузол з іншим статусом (вузол збору даних, інформаційний вузол), якщо він відповідає наступним вимогам:

     – наявність достатнього інформаційного та технічного оснащення;

     – працівники цього вузла, що безпосередньо обслуговують інформаційні процеси, повинні мати не менше ніж дворічний досвід роботи в сфері інформаційного та документарного забезпечення осіб даними з питань освіти;

     – наявність позитивного висновку Уповноваженого органу щодо відповідності продукції інформаційно-виробничого вузла встановленим технічним вимогам”.

     2.11. Пункт 3.6 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: “3.6. Організатором проведення оцінки та надання висновку щодо відповідності продукції інформаційно-виробничого вузла встановленим технічним вимогам є Уповноважений орган”.

     2.12. Пункт 4.2 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: “4.2. Принципи функціонування, структура та взаємозв’язки інформаційних ресурсів вузлів ІВС “ОСВІТА” визначаються особливостями функціонування існуючої системи управління та обробки даних щодо документів у галузі освіти, учнівських та студентських квитків”.

     2.13. Підпункт 4.3 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: “4.3. Засоби автоматизації, уключаючи технічні засоби, що використовуються для забезпечення виконання функцій вузлів ІВС “ОСВІТА”, відповідно до їх статусу є невід’ємною складовою ІВС “ОСВІТА”. Для виконання вимог та умов експлуатації, спрощення підтримки роботоспроможності системи вузли ІВС “ОСВІТА” повинні мати уніфіковане програмне забезпечення”.

     2.14. Підпункт 4.4 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: “4.4. Інформаційно-виробничий вузол повинен мати відповідний апаратно-технічний комплекс для створення пластикових карток студентських та учнівських квитків”.

     3. Наказ Міністерства освіти і науки від 28 березня 2007 року N 239 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 15 грудня 2004 року N 939 “Про затвердження Положення про вузли ІВС “ОСВІТА” скасувати.

     4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) зробити відмітку про зміни в наказі, що зберігається у справах міністерства.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шинкарука В.Д.
Т.в.о. Міністра Б.М.Жебровський
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України
О.І.Мельниченко
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
К.Ващенко
Опубліковано в Законодавство, Накази МОН

Останні новини