МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.12.2003 N 811
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2004 р.
за N 201/8800 

Про затвердження Положення про ІВС “ОСВІТА”
та Порядку замовлення, видачі та обліку документів
про освіту державного зразка

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 643 ( z1382-05 ) від 08.11.2005 N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 806 ( z0933-11 ) від 18.07.2011 Наказом Міністерства освіти і науки N 243 ( z0320-15 ) від 05.03.2015 }

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 ( 1260-97-п ) “Про документи про освіту та вчені звання”, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2003 року N 99 та враховуючи позитивне рішення міжвідомчої комісії щодо приймальних випробувань інформаційно-виробничої системи інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”), Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”).
 

     2. Затвердити Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.
 

     3. Установити, що Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затверджений пунктом 2 цього наказу, поширюється на виготовлення документів про освіту, визначених пунктом 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року N 309 ( 309-2011-п ), та діє в частині, що не суперечить Закону України “Про вищу освіту” ( 1556-18 ) щодо виготовлення документів про вищу освіту.

{ Наказ доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 243 ( z0320-15 ) від 05.03.2015 }

     4. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 30.08.2001 N 615 ( z0822-01 ), зареєстрований у Міністерстві юстиції 17.09.2001 за N 822/6013.
 

     5. Державному підприємству “Державний центр прикладних інформаційних технологій” (С.М.Ставрояні) забезпечити:
 

     5.1. Функціонування ІВС “ОСВІТА” відповідно до чинного Положення.
 

     5.2. Організацію замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка згідно з чинним Порядком.
 

     6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
10.12.2003 N 811
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2004 р.
за N 201/8800 

ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційно-виробничу систему інформаційного
та документарного забезпечення установ та громадян
України в галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”)

1. Загальні положення
 

     1.1. Цей документ визначає організаційно-правові основи функціонування інформаційно-виробничої системи інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України у галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”).
 

     1.2. Правовою основою розробки цього Положення є:

     – Закон України “Про інформацію” ( 2657-12 );

     – Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” ( 80/94-ВР );

     – Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ( 1775-14 ).
 

     1.3. Положення розглядає основні питання щодо завдань та функцій системи, її структури та засобів автоматизації, визначення суб’єктів, що взаємодіють з системою, умови та регламент експлуатації ІВС “ОСВІТА”.
 

     1.4. Підставою створення ІВС “ОСВІТА” є запровадження загальнодержавної автоматизованої системи обліку виданих документів про освіту (АС “ДИПЛОМ”) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 ( 1260-97-п ) “Про документи про освіту та вчені звання” і наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 N 810 ( z1243-03 ) “Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2003 року за N 1243/8564.
 

     1.5. ІВС “ОСВІТА” створена на базі АС “ДИПЛОМ”, яка функціонувала у режимі промислової експлуатації з липня 1998 року, і є вдосконаленням та розвитком цієї автоматизованої системи.
 

2. Призначення та завдання ІВС “ОСВІТА”
 

     2.1. Головною метою розробки ІВС “ОСВІТА” є створення ефективного автоматизованого комплексу для інформаційного забезпечення аналізу кількісного та якісного складу фахівців, що забезпечують життєдіяльність країни, прогнозування та вироблення управлінських рішень у сфері освіти для змін складу фахівців у відповідності до загальнодержавних пріоритетів розвитку економіки країни.

     Інформаційно-виробнича система “ОСВІТА” – це комплекс адміністративних, програмних та апаратних засобів, які на основі сучасних інформаційних технологій забезпечують створення єдиного інтегрованого інформаційного середовища України у галузі освіти. ІВС “ОСВІТА” дозволяє створити єдину інформаційну інфраструктуру щодо обробки даних про освіту, забезпечити їх достовірність та цілісність, створити надійні механізми захисту інформації та обмеження доступу до неї. Засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу одержують сертифікати ДСТСЗІ СБ України.

     В основу розробки і впровадження ІВС “ОСВІТА” покладений спосіб маркування й ідентифікації документів у галузі освіти як інформації, що міститься в централізованому банку даних і частково відтворена на пластиковій картці документа. Цей спосіб маркування передбачає відтворення на пластикових картках інформаційної частини документа, зчитування і наступне зіставлення з даними, що утримуються в централізованому банку даних. Такий підхід об’єднує в єдине інтегроване інформаційне середовище всі навчальні заклади й органи управління в системі освіти, а також інформаційно погоджує ІВС “ОСВІТА” з іншими системами інформаційних ресурсів України.

     До документів у галузі освіти належать документи, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2000 N 562 ( 562-2000-п ), наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 N 810 ( z1243-03 ) “Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2003 року за N 1243/8564. Документи у галузі освіти створюються в рамках єдиного виробничого циклу ІВС “ОСВІТА”, до якого належать такі етапи: збір замовлень на створення документів та первинних даних; контроль достовірності первинних даних; формування замовлень на створення документів у галузі освіти; формування в електронному вигляді зображень карток документів, що містять персональні дані осіб, та відтворення їх на пластиковому носії інформації; передавання пластикових карток документів замовнику.
 

     2.2. Головне призначення ІВС “ОСВІТА” полягає у забезпеченні діяльності Міністерства освіти і науки України, закладів та організацій щодо комплексу робіт з інформаційної підтримки функціонування навчальних закладів та підрозділів Міністерства, з надання інформаційно-довідкових послуг державним органам, підприємствам, а також зі створення та обліку документів у галузі освіти. Надання інформаційно-довідкових послуг регулюється Положенням про порядок доступу до бази даних ІВС “ОСВІТА”, що затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.
 

     2.3. Відповідно до свого призначення головними завданнями ІВС “ОСВІТА” є:

     – створення ефективного автоматизованого комплексу для вироблення управлінських рішень у галузі освіти в Україні;

     – створення ефективного автоматизованого комплексу для управління вищим навчальним закладом у складі типової АС “Вищий навчальний заклад”;

     – створення та супроводження єдиної бази даних навчальних закладів України;

     – створення та супроводження єдиної бази даних учнів та студентів в Україні;

     – впровадження реєстру вищих, професійно-технічних та загальних середніх навчальних закладів;

     – отримання та аналіз інформації щодо діяльності освітніх закладів України;

     – підтримка ведення інформаційної бази Міністерства освіти і науки України щодо документів у галузі освіти, їх власників та методичної бази аналізу фахового складу населення;

     – упорядкування процедур надання відповідно до чинного законодавства пільг учням та студентам;

     – автоматизація збору та збереження інформації, що стосується документів у галузі освіти;

     – автентифікація інформації на різних етапах збору і обробки даних в ІВС “ОСВІТА”;

     – підвищення рівня захисту від підробок документів у галузі освіти;

     – централізація та вдосконалення процесу виготовлення документів у галузі освіти, а також дублікатів їх пластикових карток у випадках втрати або пошкодження;

     – забезпечення цілісності, достовірності та актуалізації інформації щодо виготовлених документів у галузі освіти;

     – ідентифікація виготовлених ІВС “ОСВІТА” документів у галузі освіти;

     – отримання статистичних даних, надання необхідної статистичної інформації державним органам та підприємствам;

     – забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог чинного законодавства.
 

3. Структура ІВС “ОСВІТА”
 

     3.1. Об’єктом автоматизації є Міністерство освіти і науки України у складі центрального та регіональних органів управління, Державна акредитаційна комісія, навчальні заклади, організації та підприємства. Об’єкт автоматизації має ієрархічну структуру, глибина якої в найбільш загальному випадку складається з чотирьох рівнів:

     перший рівень – рівень Міністерства освіти і науки України (центральний орган управління);

     другий рівень – рівень Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, Державної акредитаційної комісії, відповідних уповноважених організацій України;

     третій рівень – рівень відділів освіти районних держадміністрацій;

     четвертий рівень – рівень навчальних закладів.

     Структура об’єкта автоматизації має вигляд мережі, кожному вузлу якої відповідає певний орган управління чи навчальний заклад, що складається з керівника та відповідного персоналу, які проводять діяльність у галузі освіти або включені до об’єкта автоматизації для інформаційного забезпечення своїх галузевих функцій. Кожен вузол системи має бути акредитованим у встановленому порядку.
 

     3.2. Структура об’єкта автоматизації визначає структуру та взаємозв’язки окремих компонентів ІВС “ОСВІТА” у відповідності до розподілу компонентів та засобів системи серед органів та організацій Міністерства освіти і науки України, Державної акредитаційної комісії, державних органів та підприємств, а також згідно зі складом функцій, що виконуються в окремих вузлах обробки інформації.

     Загальна структура системи побудована на основі конфігурації окремих її компонентів у єдине середовище та дотримання правил взаємодії й обміну даними.
 

     3.3. Принципи функціонування, структура та взаємозв’язки окремих компонентів ІВС “ОСВІТА” визначаються основними принципами існуючої системи управління та обробки даних щодо документів у галузі освіти.

     Як і об’єкт автоматизації структура адміністративно-організаційного й інформаційно-програмного забезпечення ІВС “ОСВІТА” має чотири рівні.

     3.3.1. Перший рівень (рівень Міністерства освіти і науки України) складається з центрального вузла, де розташований централізований банк даних ІВС “ОСВІТА” та всі засоби підтримки його функціонування.

     На першому рівні також розташовуються спеціальні підсистеми, що забезпечують надання інформаційно-аналітичних даних Міністерству освіти та науки, державним органам та підприємствам згідно з Положенням про доступ до бази даних ІВС “ОСВІТА”.

     3.3.2. Другий рівень складається з вузлів, де розташовуються бази даних регіональних центрів та засоби підтримки їхнього функціонування. Вузли цього рівня відповідають обласним управлінням освіти держадміністрацій та відповідальним органам Державної акредитаційної комісії.

     3.3.3. Третій рівень складається з вузлів, де розташовуються бази даних районного рівня і засоби підтримки їхнього функціонування. Вузли цього рівня – відділи освіти районних держадміністрацій.

     3.3.4. Четвертий рівень складається з вузлів, де розташовуються бази даних навчальних закладів і засоби підтримки їхнього функціонування.
 

     3.4. Збір інформації щодо випускників, студентів або учнів для первинного введення даних безпосередньо виконують навчальні заклади. Відповідальними особами щодо цих операцій є керівники навчальних закладів (ректори вищих навчальних закладів, директори професійно-технічних та загальних середніх навчальних закладів).
 
Опубліковано в Законодавство, Накази МОН

Останні новини