МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.08.2007 N 738

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2007 р.
за N 1094/14361

Про внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 15.12.2004 N 939
«Про затвердження Положення про Вузли
державної інформаційно-виробничої системи
для інформаційного та документарного
забезпечення фізичних і юридичних осіб
даними з питань освіти (ІВС «ОСВІТА»)»
 

     Відповідно до Закону України «Про освіту» ( 1060-12 ), Положення «Про Міністерство освіти і науки України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 року N 1757 ( 1757-2006-п ), та з метою приведення у відповідність до Закону України «Про захист економічної конкуренції» ( 2210-14 ) організаційно-правових основ функціонування вузлів державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти Н А К А З У Ю

     1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки від 15 грудня 2004 року N 939 ( z1669-04 ) «Про затвердження Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (ІВС «ОСВІТА»)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 29 грудня 2004 року за N 1669/10268 (далі — наказ), такі зміни:

     1.1. Пункт 2 наказу ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: «Визначити державне підприємство «Державний центр прикладних інформаційних технологій» уповноваженим органом Міністерства освіти і науки з упровадження та розвитку ІВС «ОСВІТА», а також із забезпечення здійснення заходів щодо функціонування інфраструктури для збирання, оброблення та захисту даних з питань освіти з метою створення повного циклу виготовлення документів про освіту, присвоєння вчених звань та наукових ступенів, студентських (учнівських) квитків на інформаційно-виробничій базі ІВС «ОСВІТА» (далі — Уповноважений орган).

     2. Унести такі зміни до Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (ІВС «ОСВІТА»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 15 грудня 2004 року N 939 ( z1669-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 29 грудня 2004 року за N 1669/10268(далі — Положення):

     2.1. У пункті 1.3 Положення ( z1669-04 ) слова «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій (далі — НДІ ПІТ)» замінити словами «а також інформаційно-технічний адміністратор ІВС «ОСВІТА».

     2.2. Пункт 1.4 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: «1.4. ІВС «ОСВІТА» має ієрархічну функціональну структуру. На кожному рівні функціональної ієрархії знаходяться вузли ІВС «ОСВІТА», кожен з яких підпорядковується вузлу вищого рівня. На найвищому рівні цієї структури знаходиться Центральний вузол, яким є вузол інформаційно-технічного адміністратора ІВС «ОСВІТА». Інформаційно-технічний адміністратор ІВС «ОСВІТА» — це визначена відповідно до законодавства України юридична особа, яка забезпечує створення спеціалізованого програмного забезпечення, технічне ведення ІВС «ОСВІТА» та структурну систематизацію інформації, з якою Міністерство освіти і науки або уповноважений ним орган (далі — Уповноважений орган) укладає договір про виконання функцій інформаційно-технічного адміністратора ІВС «ОСВІТА».

     Для забезпечення конфіденційності, стабільності та достовірності інформації, яка подається, інформаційно-технічний адміністратор ІВС «ОСВІТА» може проводити моніторинг діяльності підпорядкованих вузлів виключно в рамках їх функціональних обов’язків, а про виявлені порушення інформувати Уповноважений орган у письмовому вигляді».

     2.3. Пункт 1.5 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції:

     «1.5. Залежно від свого функціонального призначення вузли можуть мати такі рівні:

     — Центральний вузол;

     — Інформаційно-виробничий вузол;

     — Інформаційний вузол;

     — Вузол збору даних.

     Тут і надалі за текстом мається на увазі суто функціональна взаємодія вузла нижчого рівня з вузлом вищого рівня, яка обумовлює таку побудову взаємовідносин між учасниками ІВС «ОСВІТА», де передбачається залежність набору технічних функцій від рівня учасника в системі».

     2.4. Пункт 1.6 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції:

     «1.6. Створення інформаційно-виробничого вузла ІВС «ОСВІТА» здійснюється на основі письмової заяви суб’єкта господарювання, яка може подаватися як в управління освіти і науки обласної державної адміністрації, так і безпосередньо до Міністерства освіти і науки та оформлюється наказом Міністерства освіти і науки».

     2.5. Пункт 2.2 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції:

     «2.2. Головне призначення Центрального вузла полягає у зборі, аналізі, передачі інформації стосовно освітянської діяльності навчальних закладів, даних про їх студентів, учнів та випускників, адмініструванні процесу ведення та наповнення централізованого банку даних Міністерства освіти і науки, виготовленні документів про освіту державного зразка, що виконується на замовлення та під контролем Уповноваженого органу.

     Основними завданнями Центрального вузла є:

     — збір, збереження та оновлення даних щодо документів та їх власників;

     — створення та супроводження єдиної бази даних випускників, учнів та студентів навчальних закладів України;

     — збір, збереження та оновлення даних щодо навчальних закладів України, ведення єдиного робочого реєстру вищих, професійно-технічних та загальних середніх навчальних закладів;

     — приймання замовлень на виготовлення документів про освіту від Уповноваженого органу та контроль за їх відповідністю сертифікатам про акредитацію та ліцензіям Міністерства освіти і науки та управлінь освіти і науки обласних держадміністрацій;

     — обробка інформації, що надходить від вузлів нижчих рівнів, занесення та оновлення даних щодо випускників, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки;

     — виготовлення пластикових карток документів про освіту і видача їх Уповноваженому органу відповідно до замовлень та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 10 грудня 2003 року N 811 ( z0201-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 16 лютого 2004 року за N 201/8800 (далі — Порядок);

     — супроводження централізованого банку даних Міністерства освіти і науки щодо документів у галузі освіти, їх власників (студентів, учнів та випускників навчальних закладів);

     — надання Уповноваженому органу оперативних довідок щодо окремих документів про освіту;

     — автоматизація збору та збереження інформації, що стосується документів у галузі освіти;

     — підвищення рівня захисту від підробок документів у галузі освіти;

     — забезпечення цілісності, достовірності та актуалізації інформації щодо виготовлених документів у галузі освіти;

     — ідентифікація виготовлених у рамках ІВС «ОСВІТА» документів про освіту державного зразка згідно з чинним законодавством;

     — проведення на замовлення Уповноваженого органу аналітичних досліджень та надання аналітичної інформації Міністерству освіти і науки, державним органам та підприємствам;

     — забезпечення автентичності інформації в базі даних за допомогою електронних підписів;

     — забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог чинного законодавства».

     2.6. У пункті 2.3 Положення ( z1669-04 ) абзац п’ятий вилучити.

     2.7. В пункті 2.5 Положення ( z1669-04 ) абзац четвертий частини 2 викласти в такій редакції:

     «- участь у тендерних процедурах та укладання угод з навчальними закладами на виготовлення пластикових карток учнівських та студентських квитків у відповідності до чинного законодавства», а в абзаці п’ятому частини 2 виключити слово «області».

     2.8. Пункт 3.1 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції:

     «3.1.Для провадження діяльності відповідно до свого призначення та для передавання/приймання інформації в електронному вигляді, з метою забезпечення конфіденційності, стабільності та достовірності інформації, яка подається, вузол ІВС «ОСВІТА» повинен бути зареєстрований у інформаційно-технічного адміністратора ІВС «ОСВІТА», який повинен видати електронні ключі та сертифікати електронних ключів».

     2.9. Пункти 3.2 та 3.5 Положення ( z1669-04 ) виключити. У зв’язку з цим пункти 3.3, 3.4, 3.6 Положення вважати пунктами 3.2, 3.3, 3.4 відповідно.

     2.10. Пункт 3.3 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: «3.3. Для виготовлення пластикових карток учнівських та студентських квитків вузли повинні мати статус інформаційно-виробничого вузла, якого може набути вузол з іншим статусом (вузол збору даних, інформаційний вузол), якщо він відповідає наступним вимогам:

     — наявність достатнього інформаційного та технічного оснащення;

     — працівники цього вузла, що безпосередньо обслуговують інформаційні процеси, повинні мати не менше ніж дворічний досвід роботи в сфері інформаційного та документарного забезпечення осіб даними з питань освіти;

     — наявність позитивного висновку Уповноваженого органу щодо відповідності продукції інформаційно-виробничого вузла встановленим технічним вимогам».

     2.11. Пункт 3.6 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: «3.6. Організатором проведення оцінки та надання висновку щодо відповідності продукції інформаційно-виробничого вузла встановленим технічним вимогам є Уповноважений орган».

     2.12. Пункт 4.2 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: «4.2. Принципи функціонування, структура та взаємозв’язки інформаційних ресурсів вузлів ІВС «ОСВІТА» визначаються особливостями функціонування існуючої системи управління та обробки даних щодо документів у галузі освіти, учнівських та студентських квитків».

     2.13. Підпункт 4.3 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: «4.3. Засоби автоматизації, уключаючи технічні засоби, що використовуються для забезпечення виконання функцій вузлів ІВС «ОСВІТА», відповідно до їх статусу є невід’ємною складовою ІВС «ОСВІТА». Для виконання вимог та умов експлуатації, спрощення підтримки роботоспроможності системи вузли ІВС «ОСВІТА» повинні мати уніфіковане програмне забезпечення».

     2.14. Підпункт 4.4 Положення ( z1669-04 ) викласти в такій редакції: «4.4. Інформаційно-виробничий вузол повинен мати відповідний апаратно-технічний комплекс для створення пластикових карток студентських та учнівських квитків».

     3. Наказ Міністерства освіти і науки від 28 березня 2007 року N 239 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 15 грудня 2004 року N 939 «Про затвердження Положення про вузли ІВС «ОСВІТА» скасувати.

     4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) зробити відмітку про зміни в наказі, що зберігається у справах міністерства.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шинкарука В.Д.
Т.в.о. Міністра Б.М.Жебровський
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України
О.І.Мельниченко
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
К.Ващенко
Опубликовано в Законодательство, Приказы МОН